Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) se vztahují na všechny smlouvy o dílo, jejichž předmětem je poskytování fotoslužeb, mezi společností foto kino Zlín s.r.o., se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ: 062 44 882, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 278800 (dále jen zhotovitel nebo foto kino Zlín s.r.o.), a mezi zákazníkem a každým člověkem, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se zhotovitelem nebo s ním jinak jedná (dále jen „zákazník“), přičemž spotřebitel je definován v ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) – práva a povinnosti mezi zhotovitelem a zákazníkem spotřebitelem se řídí těmito obchodními podmínkami a dále zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od zhotovitele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

3. Fotoslužbami se rozumí služby a výrobky poskytované foto kino Zlín s.r.o. koncovým zákazníkům zhotovené z dat resp. s využitím dat poskytnutých zákazníky, např. nikoli však výlučně zpracování fotografií, přenos fotografií na dárkové předměty,  fotoobrazy, fotokalendáře, velkoformátový tisk a další. Fotoslužby, jakož i prodej zboží v eshopu, jsou určeny pouze pro zákazníky ve věku 16 let a výše.

4. Při uzavírání smlouvy o dílo se vychází ze skutečnosti, že zákazník je seznámen s těmito VOP a dalšími níže popsanými listinami.

5. Při objednávání fotoslužby si zákazník volí způsob dodání a to buď přímo zhotovitelem v prodejně zhotovitele nebo prostřednictvím smluvního dopravce – PPL.

II. Uzavření smlouvy o dílo

1. K uzavření smlouvy o dílo může dojít:

a) v prodejně zhotovitele

b) prostřednictvím internetové fotosběrny zhotovitele na adrese www.fotokino.eu.

2. Uzavřením smlouvy dle bodu II.1. přistupuje zákazník na tyto VOP a uzavírá se zhotovitelem smlouvu o dílo. Objednávka zákazníka je, podle § 1740 a násl. občanského zákoníku, považována za přijetí návrhu zhotovitele na uzavření smlouvy. V případě internetové objednávky obdrží navíc zákazník potvrzení objednávky na svoji e-mailovou adresu.

3. Podstatnými náležitostmi smlouvy o dílo jsou předmět plnění díla, cena díla, termín a způsob dodání.

4. Cena díla a/nebo služby se určí podle ceníku z ve výši, v níž je u konkrétního zboží/díla/služby uvedena ke dni, kdy zákazník zadal objednávku. Cena je vždy stanovena včetně DPH.

5. Zhotovitel si vyhrazuje právo měnit ceník. Změna ceníku je účinná okamžikem uveřejnění na serveru www.fotokino.eu. Akční ceny platí výhradně po dobu akce a při splnění vyhlášených podmínek. Výše poštovného a balného (ceny placené zákazníkem za dopravu zboží) je stanovena ve smlouvě a je splatná spolu s cenou za stejných podmínek. Za fotozakázku zpracovanou a dodanou zhotovitelem je zákazník povinen uhradit cenu dle platného ceníku v den uzavření smlouvy nebo potvrzení objednávky zhotovitelem. Cena fotozakázky se skládá z ceny produktu, dopravného a balného a platného DPH, vše podle platného ceníku zhotovitele. Do doby úplného zaplacení ceny fotozakázky zůstávají objednané fotoslužby ve vlastnictví zhotovitele.

6. V případě prodlení zákazníka se zaplacením sjednané ceny a/nebo poštovného a balného se příslušná smlouva ruší, a to od počátku.

7. V případě chyby systému, kdy je cena chybně uvedena v košíku, pokladně, e-mailu nebo interní administraci e-shopu si majitel serveru www.fotokino.eu vyhrazuje právo požadovat doplatit kompletní cenu objednávky dle platného ceníku služeb a produktů.

III. Uživatelský účet

 1. Zákazník souhlasí s tím, že odesláním objednávky (čl. 1 písm. b.) založí zhotovitel zákazníkovi uživatelský účet, ve kterém budou zaznamenány informace sdělené zákazníkem (dále jen „uživatelský účet“).
 2. Při objednávání služeb musí zákazník uvést správně a pravdivě všechny údaje. Zhotovitel považuje zákazníkem uvedené údaje za správné a pravdivé.
 3. Zákazník se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že zhotovitel neodpovídá za porušení této povinnosti zákazníkem.
 4. Obsahem účtu jsou mimo jiné osobní údaje zákazníka, jejichž správcem je zhotovitel. Zákazník obdrží při registraci od zhotovitele informace o ochraně osobních údajů vyžadované příslušnými právními předpisy, které jsou uveřejněny také na webových stránkách zhotovitele www.nikolfoto.cz.

IV. Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je poskytnutí služeb souvisejících s provedením fotoslužby, která je specifikována ve zhotovitelem potvrzené objednávce nebo smlouvě o dílo.

V. Práva a povinnosti zhotovitele

 1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit a dodat zákazníkovi objednanou fotozakázku v množství, kvalitě a lhůtě dohodnuté ve smlouvě o dílo. Není-li dohodnuto jinak, zhotovitel provede dílo v kvalitě obvyklé v ČR a v souladu s nabídkou zhotovitele platnou v den uzavření smlouvy, přijetí či potvrzení objednávky.
 2. Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku, pokud neobsahuje úplné údaje o zákazníkovi či neobsahuje potřebné soubory dat  nebo jsou data nedostatečná či vadná (zcela nebo částečně). 
 3. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za obsah přijatých paměťových nosičů, případně za změnu či odstranění tohoto obsahu v případě, že tento obsahoval počítačové viry.
 4. Zhotovitel neodpovídá za ztrátu nebo poškození objednávky ani za ztrátu nebo poškození souborů nebo dat posílaných po elektronických přenosových cestách, sítích a serverech.
 5. Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud obsahuje obrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech či zvířatech apod.
 6. Za účelem zhotovení objednávky, kontroly kvality fotozakázky, úpravy technických parametrů předaných dat nebo podkladů za účelem dosažení nejlepší možné kvality, je zhotovitel oprávněn tuto objednávku použít a optimalizovat. Zhotovitel nesmí předaná data nebo podklady použít k jiným účelům, než je plnění smluvních povinností.
 7. Zhotovitel je oprávněn ke zhotovení fotozakázky využít třetích osob, přičemž za zhotovení fotozakázky odpovídá tak, jakoby fotozakázku prováděl zcela sám.
 8. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel v tom případě nenese odpovědnost za vzniklé škody.
 9. Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání zhotoviteli, dočasně nebo dlouhodobě, v plnění smluvních povinností, a které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny.

VI. Práva a povinnosti zákazníka

 1. Pokud zákazníkem učiněná objednávka obsahuje jakékoli podmínky, které jsou v rozporu se smlouvou nebo s těmito VOP, nebo pokud zákazník připojí k objednávce jiné písemnosti či jakékoli další podmínky, nestávají se tyto součástí smlouvy a nejsou pro zhotovitele závazné.
 2. Zákazník odpovídá za obsah objednávky a za zajištění svých obrazových dat (např. archivace digitálních fotografických souborů) poskytnutých zhotoviteli v souvislosti s objednávkou.
 3. Za obsah obrazových souborů je plně zodpovědný zákazník. Zákazník prohlašuje, že je majitelem autorských práv obrazového materiálu v objednávce a plně zodpovídá za případná porušení autorských či jiných práv a za případnou způsobenou škodu.

VII. Záruka, kvalita, reklamace

 1. Zhotovitel dodá nepoškozeou fotozakázku v kvalitě, která byla sjednána či určena objednávkou. Nebyla-li kvalita sjdnána či určena objednávkou, bude fotozakázka dodána v kvalitě obvyklé vzhledem k účelu použití a ceně.
 2. Vlastnictví a nebezpečí škody na zakázce přechází na zákazníka převzetím a zaplacením dohodnuté ceny za hotovou fotozakázku. Zákazník je oprávněn otevřít fotosáček se zhotovenou fotozakázkou až po úhradě fotozakázky. Pokud zákazník tuto svou povinnost poruší, pak zhotovitel neodpovídá za škody na zakázce, ledaže zákazník prokáže, že takovou škodu sám nezpůsobil.
 3. Zhotovitel zodpovídá za vady fotozakázky, co do provedení či balení fotozakázky. Zhotovitel nezodpovídá za vady provedené fotozakázky, jejichž příčinou je vadný materiál (zejména vadná data, formát kinofilmu, CD apod.) dodaný Zákazníkem.
 4. V případě poškození nebo ztráty datového nosiče nebo filmového materiálu ručí zhotovitel pouze do výše materiální hodnoty poškozeného nebo ztraceného materiálu.
 5. V případě, že fotozakázka vykazuje vady, je zhotovitel oprávněn buď vadu odstranit, nebo dodat novou bezvadnou fotozakázku. V případě poštovní zásilky, kdy tato vykazuje viditelné poškození, může zákazník zásilku odmítnout a sepsat s doručovatelem protokol o poškození zásilky. V případě reklamace díla postupuje Zákazník podle platného reklamačního řádu zhotovitele.
 6. Postup pro provádění reklamací zhotovených zakázek je popsán v Reklamačním řádu pro fotoslužby, který tvoří Přílohu k těmto VOP.

VIII. Dodání, převzetí fotozakázky

 1. Zákazník se zavazuje vyzvednout si objednanou fotozakázku v místě určení a tuto uhradit. Zhotovitel informuje zákazníka o vyhotovení fotozakázky a předpokládaném termínu doručení formou e-mailu. Zhotovitel zodpovídá za uložení fotozakázky po dobu tří měsíců od data doručení do místa určení, po uplynutí jednoho měsíce bude fotozakázka uložena v provozovně zhotovitele. Zhotovitel v tomto případě upozorní zákazníka na skutečnost, že jeho fotozakázka dosud nebyla vyzvednuta a vyzve jej k vyzvednutí. Po marném uplynutí této doby bude fotozakázka skartována, čímž není dotčen nárok zhotovitele na úhradu ceny fotozakázky.
 2. Fotozakázka bude zhotovitelem dodána ve lhůtě uvedené v ceníku platném v den uzavření smlouvy.
 3. Zákazník je povinen se při vyzvednutí hotovené fotozakázky v provozovně zhotovitele řídit těmito VOP a pokyny obsluhy.

IX. Mimosoudní řešení sporů

1. V souladu s informační povinností stanovenou zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, informuje zhotovitel zákazníka o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je s ohledem na služby v oblasti fotozakázek, Česká obchodní inspekce. Pokud v případě spotřebitelského sporu nedojde k dohodě mezi zákazníkem a zhotovitelem, může se zákazník do jednoho roku od prvotního uplatnění nároku u zhotovitele obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na mimosoudní řešení sporu. Internetová adresa České obchodní Inspekce je wvw.coi.cz.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Zhotovitel si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování díla po předchozím oznámení zákazníkovi bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany Zákazníka.
 2. Smluvní vztahy mezi zákazníkem a zhotovitelem se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 3. Zákazník není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku za zhotovitelem vzniklou v souvislosti se smlouvou o dílo jakékoli třetí osobě. Takové postoupení je přípustné jen s předchozím písemným souhlasem zhotovitele. Zákazník není oprávněn bez písemného souhlasu zhotovitele převádět na třetí osoby jakákoli práva vzniklá ze smlouvy uzavřené na základě řádné objednávky.
 4. Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoli tyto VOP změnit či doplnit v důsledku změn právních předpisů nebo jiných podstatných okolností. Tyto změny a doplňky budou účinné po jejich oznámení zákazníkovi na internetových stránkách www,nikolfoto.cz.
 5. Zákazník bere na vědomí, že uzavírá smlouvu o dodávce služeb, případně zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka a zadáno okamžitě po objednání do výroby, aby byla dodržena lhůta pro dodání uvedená v ceníku. Proto nemá zákazník podle § 1837 občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu. Zákazník dále bere na vědomí, že po odeslání objednávky do výroby už nelze fotozakázku z technických důvodů produkčního systému stornovat a tato bude vyrobena.
 6. V případě, že některá ustanovení těchto VOP a Reklamačního řádu se stane neplatným, nejsou tím dotčena ostatní ustanovení. V takovém případě místo neplatných ustanovení v dobré víře budou sjednána náhradní ustanovení.
 7. Nedílnou součástí těchto VOP je Reklamační řád pro fotoslužby.
 8. Tyto VOP platnosti a účinnosti dne 1.10.2018.

V některých starších prohlížečích může nastat problém při nahrání více fotografií. V takovém případě zkuste využít jiný prohlížeč. Na opravě pracujeme.